Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako sa s osobnými údajmi („údaje“), ktoré ste poskytli, a ktoré zhromažďuje spoločnosť IVECO Slovakia, s.r.o. („my“, „nám“, „naše“ alebo „spoločnosť“) prostredníctvom tejto webovej stránky, bude zaobchádzať v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie.

1. AKO ZÍSKAVAME ÚDAJE

Údaje, ktoré sa môžu zhromažďovať, spracovávať a uchovávať, sú nasledovné:

Zvyčajne nám tieto údaje poskytujete, ale v niektorých prípadoch ich môžeme zhromažďovať o vás od tretej strany alebo z verejných záznamov. Chránime údaje získané od týchto tretích strán podľa postupov opísaných v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.

2. AKO POUŽÍVAME ÚDAJE

Zozbierané údaje môžu byť spracované pre nás na nasledujúce účely:

Údaje sa zhromažďujú a spracovávajú na základe zmluvy a nášho výslovného a legitímneho záujmu o spracovanie podľa bodov (i), (ii) a na základe vášho výslovného súhlasu s marketingovými účelmi uvedenými v bodoch (iii), (iv). Majte na pamäti, že ak ste vyslovili súhlas, môžete ho kedykoľvek stiahnuť.

Údaje sa môžu spracovávať elektronicky v rámci IT systémov a manuálne v papierovej podobe. Údaje sa budú spracovávať a uchovávať počas celého životného cyklu, pričom sa zaistí ich bezpečnosť a dôvernosť v súlade so zásadami férovosti, zákonnosti a transparentnosti, a v súlade s ustanoveniami príslušných zákonov a predpisov.

3. DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV

Odovzdávanie údajov nie je povinné. Avšak, neposkytnutie údajov, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby alebo výrobku, a ktoré sú označené ako povinné, však môže zabrániť poskytovaniu požadovanej služby alebo výrobku, alebo môže mať za následok neoptimálne poskytnutie požadovanej služby alebo výrobku. Na druhej strane, neposkytnutie údajov, ktorých poskytovanie je označené ako nepovinné, vám v každom prípade umožní získať prístup k službe alebo výrobok.

4. AKO ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE

Sme súčasťou skupiny CNH Industrial Group, ktorá je globálnym lídrom v oblasti kapitálového tovaru. Údaje sa môžu zdieľať a odovzdávať našim dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam zo skupiny CNH Industrial Group, dôveryhodným externým stranám, poskytovateľom služieb, autorizovaným predajcom, distribútorom a obchodným partnerom so sídlom v Európskej únii a mimo nej, ktorí sú zazmluvnený na základe osobitných zmluvných záväzkov a môžu ich používať výlučne na splnenie vyššie uvedených účelov.

Údaje sa môžu odovzdávať tretím stranám, ktoré zabezpečia splnenie zákonných povinností, zaisťovali a udržiavali našu bezpečnosť a bezpečnosť skupiny CNH Industrial Group, chránili naše práva a majetok a práva a majetok skupiny CNH Industrial Group, reagovali na objednávku verejných orgánov alebo uplatňovali naše práva pred súdnymi orgánmi.

5. AKO PRENÁŠAME VAŠE ÚDAJE

Aby sme mohli vykonávať činnosti spracovania údajov tak, ako je uvedené vyššie, môžeme prenášať údaje v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), vrátane uchovávania týchto údajov v digitálnych alebo fyzických databázach spravovaných subjektmi konajúcimi v našom mene. Správa databáz a spracovanie údajov sú obmedzené na účely spracovania a vykonávajú sa podľa platných zákonov a predpisov o ochrane údajov.

V prípade prenosu údajov mimo územia EHP spoločnosť použije akékoľvek vhodné zmluvné opatrenia na zaručenie primeranej ochrany údajov, vrátane, okrem iného, zmluvy založené na doložkách o štandardnej ochrane údajov prijatých Európskou komisiou, ktoré sa vzťahujú na prenos osobných údajov mimo EHP.

6. UCHOVÁVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje uchovávame v našich systémoch a archívoch tak dlho, ako je potrebné na sledovanie účelov opísaných v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov s prihliadnutím na prípadné právne a zmluvné požiadavky.

Ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú, údaje sa vymažú alebo uchovávajú vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu dotknutých osôb za predpokladu, že nie sme právne povinní alebo nemáme povolenie uchovávať takéto údaje. Môžeme pokračovať v uchovávaní údajov na dlhšie obdobie, keď to môže byť potrebné na ochranu našich záujmov súvisiacich s potenciálnym ručením spojeným s poskytovaním služieb alebo výrobkov, alebo so spracovaním údajov.

Údaje spracované na marketingové účely sa uchovajú až do odobratia vášho súhlasu a v každom prípade v súlade s vyššie uvedenými zásadami a usmerneniami poskytnutými v tejto súvislosti príslušnými orgánmi ochrany osobných údajov.

7. SPRÁVCA ÚDAJOV

Spoločnosť IVECO Slovakia, s.r.o., so sídlom v Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, je správca údajov, ktoré zhromažďuje, spracováva a ukladá v rámci tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

8. VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA VAŠICH ÚDAJOV

Môžete uplatňovať svoje práva podľa platných zákonov a nariadení, a patria medzi ne:

Uvedené práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete nasledujúcim spôsobom:

Ak nám pošlete žiadosť, možno bude potrebné, aby sme od vás získali ďalšie osobné informácie, aby sme si overili svoju totožnosť a v prípade potreby vás kontaktovali. Tieto informácie spolu s ďalšími údajmi, ktoré už máme k dispozícii, budú spracované tak, aby vyhovovali vašej požiadavke, ako to vyžadujú príslušné zákony. Ak je to potrebné, niektoré informácie môžu byť prevedené na iné spoločnosti v rámci alebo mimo skupiny CNH Industrial Group, ktoré spracúvajú vaše údaje, aby vyhoveli vašej žiadosti. Vaše údaje budú spracované na potrebný čas na vyhodnotenie a spracovanie vašej žiadosti, po uplynutí ktorej budú vaše údaje archivované na vhodné časové obdobie, čo nám umožní preukázať, že žiadosť bola spracovaná správne a včas.

9. AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov bolo aktualizované v máji 2018. Vyhradzujeme si právo z času na čas pozmeniť alebo aktualizovať Oznámenie o ochrane osobných údajov, aby sme zohľadnili meniace sa zákonné požiadavky alebo naše spracovateľské činnosti. Každú aktualizáciu budeme publikovať na tejto webovej stránke a táto bude účinná po odoslaní. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať toto Oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste sa dozvedeli, ako chránime vaše údaje.

Dostávať Newsletter

Ďakujeme za registráciu na OK TRUCKS stránke.
Čoskoro dostanete náš informačný bulletin so špeciálnou ponukou a ďalšími informáciami.
Ďakujeme za registráciu na OK TRUCKS stránke.
Čoskoro dostanete náš informačný bulletin so špeciálnou ponukou a ďalšími informáciami.
Nastala chyba. Skúste to znova neskôr alebo kontaktujte našu podporu.

Odpovedzte prosím na všetky nasledujúce vyhlásenia

Prečítal som si Oznámenie o ochrane osobných údajov a udeľujem svoj súhlas na účely a procesy uvedené nižšie:

MARKETINGOVÉ AKTIVITY – spracovanie mojich údajov spoločnosťou IVECO Slovakia, s.r.o. v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami vrátane poštou alebo e-mailom, telefónom (napr. automatizovanými telefónnymi hovormi, SMS, MMS, faxom) a akýmkoľvek iným prostriedkom (napr. webovými stránkami, mobilnými aplikáciami) s cieľom odosielať obchodnú komunikáciu a newsletter, ako aj reklamu na výrobky a služby, ako je podrobne uvedené v časti 2 (iii) Oznámenia o ochrane osobných údajov:

MARKETING TRETÍCH STRÁN – poskytovanie mojich údajov dcérskym spoločnostiam IVECO Slovakia, s.r.o. a pridruženým spoločnostiam skupiny CNH Industrial, ako aj autorizovaným predajcom, distribútorom a spracovateľom s cieľom odosielať obchodné Oznámenia, ako aj reklamu na ich výrobky a služby, alebo vykonávať prieskum trhu ako je podrobne uvedené v časti 2 (iv) Oznámenia o ochrane osobných údajov: